Accés eStudy La Salle

Erasmus


Permet als estudiants en les institucions d'educació superior passar un període d'estudi d'entre 3 i 12 mesos en un altre país participant en el programa.

Els objectius d'aquesta mobilitat són els següents:

  • Permetre que els estudiants es beneficiïn educativa, lingüística i culturalment de l'experiència de l'aprenentatge en altres països europeus.
  • Promoure la cooperació entre institucions i enriquir l'entorn educatiu de les institucions d'acollida.
  • Contribuir al desenvolupament d'un grup de joves ben qualificats, de ment oberta i amb experiència internacional com a futurs professionals.
  • Facilitar la transferència de crèdits i el reconeixement dels períodes a l'estranger, la utilització de crèdits ECTS o un sistema de crèdits compatible.

 

La mobilitat d'estudiants Erasmus es porta a terme en el marc de la tècnica d' "acords interinstitucionals" entre les universitats d'origen i destí, els quals han de ser titulars d'una Carta Universitària Erasmus vàlida.  Pots consultar els convenis que té La Salle aquí

Abans de la seva sortida, els estudiants Erasmus reben:

  • Una "Carta de l'estudiant Erasmus", que recollirà els seus drets i obligacions pel que fa al seu període d'estudis a l'estranger.
  • Un "Learning Agreement" que estableix el programa d'estudis a seguir, segons el que prèviament van acordar l'estudiant, la institució d'orígen i la institució d'acollida.


Al final de l'estada a l'estranger, la universitat d'acollida ha de proporcionar a l'estudiant Erasmus i la seva universitat d'origen un certificat de confirmació que el programa acordat s'ha completat i confirmar els resultats. La institució ha de donar ple reconeixement acadèmic de les activitats
que s'especifiquen en el contracte d'estudis satisfactòriament completades durant el període de mobilitat Erasmus.

Els estudiants poden rebre una beca Erasmus per ajudar a cobrir les despeses de viatge i estada en què incorri en relació amb els seus estudis a l'estranger i per a la formació lingüística abans si és necessari.

Els estudiants Erasmus - rebin o no una beca Erasmus - estan exempts de pagar taxes acadèmiques en la institució d'acollida. El pagament de les subvencions nacionals o de préstecs als estudiants sortints s'ha de mantenir durant el període d'estudis Erasmus a l'estranger.


Font i més informació: Comissió Europea