Accés eStudy La Salle

MAPA ÍNDEX


Identificació i selecció de les diferents tipologies d’assentaments del litoral català. Es planteja una lectura acurada del lloc, dels seus referents històrics, culturals i socials, per tal de poder determinar les causes de la seva degradació.
mapa índex

 

 

 

 

 

 

OBJECTIUS

En la fase inicial de l’anàlisi es va fer una batuda pels més de 500 km de litoral, de cara a reconèixer bàsicament les seves característiques geogràfiques, el caràcter dels diferents assentaments i la presència d’infraestructures.

En aquesta tasca es van utilitzar tot tipus de fonts documentals a l’abast (publicacions diverses, guies i webs municipals i comarcals, fotografies aèries, etc)  de caràcter territorial, arquitectònic, històric i turístic, i es va prendre com a cartografia base la facilitada per l’ Institut Cartogràfic de Catalunya.

L’objectiu era la definició del mapa tipològic de la costa catalana en una franja d’uns 20 Km cap a l’interior, en el qual poder detectar i marcar els diferents casos d’estudi. Aquest treball s’ha portat a terme en paral·lel a l’equip de la Universitat de València.

 

METODOLOGIA

Per a la confecció d’aquest mapa es van establir uns criteris de selecció i valoració de la informació, així com de dibuix i grafiat, adequats als objectius de la recerca i aplicats a les bases informàtiques i tecnologies de representació actuals.

Es van prendre com a base de dibuix la topografia i els elements definidors del paisatge del litoral, així com les grans infraestructures i els teixits urbans, i es va prescindir en aquest primer apropament de les xarxes viàries secundàries, de la parcel·lació,  i de molta de la informació addicional que aportava la cartografia original. Els assentaments es van grafiar en diferents intensitats, d’acord als tres nivells següents: nucli històric, eixample i urbanitzacions.

La resta de les dades recollides, referents a una informació més local i específica, i que inclou els possibles casos d’estudi que s’han anat detectant, ha quedat recollida en els plànols de treball previ, per a ser utilitzada en posteriors fases d’anàlisi.

Es van prendre com a referència de representació els criteris establerts a l’exercici Les formes urbanes del litoral català, realitzat per els alumnes de la universitat Politècnica de Catalunya sota la direcció de J.Busquets, M.Domingo, X.Eizaguirre i A. Moro l’any 1995.

 

CONCLUSIONS

El mapa s’ha imprès finalment a escala 1:80.000 (400x90cm). Gràficament es tracta d’un document clar i atractiu, fet pel qual es valoren positivament els criteris de dibuix i selecció d’informació aplicats, que s’han utilitzat des d’aleshores en altres treballs docents i d’investigació vinculats al grup IAM.

La cartografia ofereix una visió unitària de tot el litoral català i s’ha revelat com una bona eina de treball per a la continuïtat del projecte, ja que permet situar ràpidament i amb claredat els diferents casos d’estudi en la seva província, comarca i població i en relació als principals elements definidors del territori: geografia, assentaments i infraestructures.jectiu que actuï com a impulsora de la transformació urbana i territorial.