Accés eStudy La Salle

El projecte


Identificació i selecció de les diferents tipologies d’assentaments del litoral català. Es planteja una lectura acurada del lloc, dels seus referents històrics, culturals i socials, per tal de poder determinar les causes de la seva degradació.
mapa índex

Aquesta recerca proposa la rehabilitació del patrimoni arquitectònic en desús en el litoral com a motor de regeneració de l'entorn en el qual se situa, des de criteris de sostenibilitat. 

 

El primer pas va ser la realització d'un mapa tipològic de la costa catalana –franja de 500km de litoral i 20km cap a l'interior, amb la intenció de disposar d'un pla base sobre el qual treballar al llarg de la recerca, on es van prendre com a base de dibuix la topografia i els elements que defineixen el paisatge litoral, així com les grans infraestructures i els teixits urbans– i de plànols territorials de les diferents zones en les quals se situaven els objectes d'estudi en relació als diferents tipus de teixit urbà, amb l'objectiu de detectar les diferents problemàtiques. 

 

En aquesta fase es van definir dos tipus de plànols; els de assentaments –per veure els canvis soferts amb el pas del temps– i els de usos –on es perceben els canvis en la densitat, el traçat o la diversificació del teixit–.

 

 

Metodologia: Per a la confecció d’aquest mapa tipològic es van establir uns criteris de selecció i valoració de la informació, així com de dibuix i grafiat, adequats als objectius de la recerca i aplicats a les bases informàtiques i tecnologies de representació actuals.

 

Es van prendre com a base de dibuix la topografia i els elements definidors del paisatge del litoral, així com les grans infraestructures i els teixits urbans, i es va prescindir en aquest primer apropament de les xarxes viàries secundàries, de la parcel·lació,  i de molta de la informació addicional que aportava la cartografia original. Els assentaments es van grafiar en diferents intensitats, d’acord als tres nivells següents: nucli històric, eixample i urbanitzacions.

 

La resta de les dades recollides, referents a una informació més local i específica, i que inclou els possibles casos d’estudi que s’han anat detectant, ha quedat recollida en els plànols de treball previ, per a ser utilitzada en posteriors fases d’anàlisi.

 

Es van prendre com a referència de representació els criteris establerts a l’exercici Les formes urbanes del litoral català, realitzat per els alumnes de la universitat Politècnica de Catalunya sota la direcció de J.Busquets, M.Domingo, X.Eizaguirre i A. Moro l’any 1995.