Accés eStudy La Salle

Compromís amb la Qualitat


Compromís de la direcció de La Salle i del rector de la URL amb el Sistema de Garantia Interna de la Qualitat. Presentació de la política de qualitat de La Salle URL.

El director general de La Salle URL manifesta el seu compromís amb el Sistema de Gestió Interna de la Qualitat (SGIC) aportant els recursos necessaris per al seu disseny, implantació i millora contínua. El lideratge per part de l'equip directiu, la participació dels grups d'interès, i un clar enfocament en l'alumne, permeten al SGIC de La Salle URL consolidar un sistema de gestió per processos que satisfà les necessitats i expectatives de les parts interessades.

 

Carta de compromís del director general de La Salle URL – 2010 – Miquel Àngel Barrabeig

 

Carta de compromís del director general de La Salle URL – 2013 – Josep Martí Santos

 

El rector de la Universitat Ramon Llull recolza el disseny i implantació del SGIC de La Salle URL, el qual conviu amb les polítiques de qualitat impulsades des del rectorat de la URL, les quals afavoreixen la millora contínua dels sistemes a nivell de centre.

 

Carta de compromiso del rector de la Universidad Ramon Llull – 2010 – Ester Giménez-Salinas

 


Política de qualitat de La Salle URL

 

L'equip directiu de La Salle URL, presidit pel director general, conscient de la importància de la qualitat com a aspecte clau per a la competitivitat de l'organització en el futur, aposta per un sistema de garantia interna de la qualitat eficaç i dinàmic en el qual l'alumne se situa com a centre de l'organització, alhora que vetlla per satisfer les necessitats i expectatives dels grups d'interès.

 

L'aspiració de La Salle URL és arribar a ser un campus universitari internacional, de garantia i referència, reconegut per formar persones que sumen. A través de valors com la fe, la fraternitat i l'esperit de servei, els educadors de La Salle URL formen professionals amb valor per desenvolupar una societat més justa i sostenible.

 

Els propòsits que conformen la política de qualitat de La Salle URL són:
  • Establir un model pedagògic/docent centrat en les necessitats de l'alumne i la seva diversitat, que permeti a l'estudiant avançar en el seu projecte de vida a través de l'educació integral en totes les facetes que componen un projecte educatiu lasal•lià i la capacitació professional que brinden els programes formatius de La Salle URL.
  • Potenciar la satisfacció, identificació i compromís dels educadors amb el projecte universitari de La Salle URL, a través de la trobada, la formació, la comunicació, el diàleg, el coneixement interpersonal i l'aplicació de polítiques de direcció de persones que permetin el desenvolupament professional i personal del PDI/PAS.
  • Promoure i gestionar el coneixement (activitat acadèmica i de recerca) del personal docent i investigador per contribuir a establir una oferta de programes formatius atractius i de qualitat d’acord a les necessitats de la societat i els ocupadors, que satisfaci les expectatives dels alumnes.
  • Fomentar la internacionalització de La Salle URL, augmentar la seva visibilitat, enfortir la marca i posicionar la seva proposta de valor als mercats, així com promoure les relacions estables i d'intercanvi de coneixement entre la universitat i l'empresa.
  • Implantar una metodologia de treball que permeti consolidar les millors pràctiques, assegurant la qualitat dels processos, la fiabilitat i representativitat de la informació, l'anàlisi de la mateixa, i la revisió periòdica que permeti la millora contínua del sistema de garantia interna de la qualitat.
  • Garantir que la gestió dels recursos de l'organització (persones, serveis i recursos materials) es duu a terme amb eficiència, responsabilitat i honestedat, tenint en consideració els requisits legals aplicables.

 

La direcció general i l'equip directiu de La Salle URL tenen en compte de forma sistemàtica la política de qualitat en la seva presa de decisió. A més, tenen la responsabilitat d'assegurar la comprensió i acceptació de la política de qualitat, difonent-la i adoptant les mesures necessàries quan s'evidenciï qualsevol tipus de desviació.

 

Política de qualitat de La Salle URL