Accés eStudy La Salle

AUDIT


Sistema de garantia interna de la qualitat de La Salle URL basat en les directrius del programa AUDIT.

 

En conformitat amb el compromís de transparència que s’exigeix a les institucions universitàries en el marc del EEED i segons el plantejament sobre el procediment de disseny i implementació dels títols universitaris que estableix el RD 1393/2007, amb el que s’estableix l'ordenació de les ensenyances universitàries oficials, modificat pel RD 861/2010 i el RD 43/2015, les universitats tenen assegurada, a través de la confiança que la societat atorga en la seva gestió autònoma, que les seves actuacions garanteixen la consecució dels objectius associats a la formació que imparteixen. Per tal d’aconseguir aquest repte, les universitats han de disposar de polítiques i sistemes de garantia interns de qualitat (SGIC) formalment establerts i públicament disponibles, ANECA, ACSUG i AQU Catalunya despleguen de forma conjunta el programa AUDIT, que té per objectius:

  • Afavorir el desenvolupament i la implementació de SGIC de la formació universitària dels centres universitaris, així com d’altres institucions d’educació superior, integrant totes les activitats relacionades amb la garantia de la qualitat de les ensenyances que ja s’hagin desenvolupat i assegurant que el SGIQ sigui l’instrument utilitzat en el seguiment dels programes formatius.
  • Posar en pràctica un programa que contribueixi al reconeixement del disseny dels SGIQ a través de la avaluació de l'educació dels SGIQ dissenyats i la posterior certificació dels SGIQ implementats.

 

El programa AUDIT presenta tres fases. La primera, d'orientació del disseny dels SGIC; la segona, de la avaluació de la adequació dels SGIQ dissenyats i la posterior certificació dels SGIQ implementats.

 

Programa AUDIT AQU

Programa AUDIT ANECA

 

La Salle URL presenta el seu disseny del seu SGIC en la convocatòria de 2010, el qual és aprovat por AQU Catalunya el 29 d’octubre de 2010. A partir de llavors la Salle URL inicia la implementació del SGIC i la seva posterior millora continuada.

 

Guia de la documentació del SGIC de La Salle URL

 

Mapa de processos del SGIC de La Salle URL

 

Introducció i guia de seguiment de les directrius del programa AUDIT

 

Manual de processos del SGIC de La Salle URL

 

Informe final de l'avaluació de disseny del SGIC La Salle URL

 

Actualització dels processos relacionats amb el marc VSMA (Verificació, Seguiment, Modificació i Acreditació) y la revisió del sistema de garantía interna de la qualitat de La Salle URL.

 

LS-GCP-03 – Disseny i aprovació externa de nous programes formatius

 

LS-GCP-04 – Revisió de programes formatius

 

LS-GCP-05 – Modificació de programes formatius

 

LS-GCP-06 – Acreditació de programes formatius

 

LS-GEC-01 - Millora continuada

 

Revisió del sistema de garantia interna de la qualitat de La Salle URL.

 

Extracte revisió SGIC - septembre 2014